+48 602 49 21 80 adwokat.wilk@wp.pl ul. Redycka 56, 51-169 Wrocław

OBSŁUGA PRAWNA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Oferta Kancelarii Adwokackiej skierowana do Klientów indywidualnych obejmuje porady prawne, reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji, urzędami państwowymi, samorządowymi oraz innymi instytucjami. Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

  • Prawo karne – obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym, prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję lub Prokuraturę, reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, przygotowanie pism procesowych, środków odwoławczych, apelacji, zażaleń, kasacji i innych, przygotowanie i składanie wniosków w sprawach o ułaskawienie, w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie, a także przerwy w wykonywaniu kary;
  • Prawo cywilne – sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, przyjęcie, odrzucenie spadku, obalenie testamentu), sprawy o odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych (OC, AC, mienia), sprawy mieszkaniowe, obrót nieruchomościami, sprawy zobowiązaniowe (o zapłatę niewykonania lub nienależytego wykonania umowy), ochrona dóbr osobistych, prawo konsumenckie, analiza i projektowanie umów;
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze – rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, podział majątku, sprawy o ustanowienie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, sprawy o alimenty, przysposobienie , ubezwłasnowolnienie, opieka i kuratela;
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – sprawy o ustalenie stosunku pracy, ustalenie prawa do emerytury, renty, reprezentowanie pracodawcy w przypadku naruszenia przez pracowników warunków umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia, sprawy o mobbing, molestowanie i inne sprawy według potrzeb Klienta;
  • Prawo administracyjne – reprezentowanie Klienta przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, sporządzanie wniosków, podań, skarg zażaleń i odwołań od decyzji administracyjnych, pomagamy w uzyskaniu odszkodowań za szkody wyrządzone przez organy administracyjne.